Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Logic Supply B.V.

 
 1. 1. Definities

  1. 1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Logic Supply B.V.
  2. 1.2. Bestelling: een door een klant al dan niet via een Logic Supply website geplaatste bestelling voor producten en/of systemen en/of diensten
  3. 1.3. Dienst: door Logic Supply in verband met de producten en systemen geleverde diensten
  4. 1.4. Logic Supply: Logic Supply B.V., gevestigd te Rijswijk, KvK nummer 51190486 en BTW nummer 823136978B01.
  5. 1.5. Logic Supply website: een website waarop Logic Supply producten, systemen en/of diensten aanbiedt
  6. 1.6. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit die een bestelling plaatst bij en/of een overeenkomst sluit met Logic Supply
  7. 1.7. Product: een door Logic Supply aangeboden, te leveren of geleverd product
  8. 1.8. Op maat levering: een levering van producten en/of systemen en/of diensten die is gebaseerd op basis van aanwijzingen en/of specificaties van de klant
  9. 1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkende tot verkoop van producten en/of systemen en/of levering van diensten, die tussen Logic Supply en klant tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop
  10. 1.10. Systeem: een op verzoek en/of aanwijzing van de klant door Logic Supply geassembleerd systeem
  11. 1.11. Volume bestelling: een bestelling waarbij gelijktijdig 10 (tien) of meer gelijke producten en/of systemen worden besteld
  12. 1.12. Website content: de foto’s, video’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, verzamelingen van gegevens, logo’s, specificaties of andere informatie zoals die van tijd tot tijd op een Logic Supply website staan
   
 2. 2. Toepasselijkheid

  1. 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en alle overeenkomsten met Logic Supply, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken. Algemene voorwaarden of andere condities van de klant of gebruikt door de klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. 2.2. Logic Supply is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden op Logic Supply websites geplaatst. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op met ingang van de datum van wijziging door de klant geplaatste bestellingen.
   
 3. 3. Plaatsing bestelling en totstandkoming overeenkomst

  1. 3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment van verzending door Logic Supply van de orderbevestiging. De administratie van Logic Supply is hierbij doorslaggevend.
  2. 3.2. Logic Supply is gerechtigd een geplaatste bestelling niet te accepteren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen en zal betreffende klant hiervan mededeling doen.
  3. 3.3. Bestellingen worden uitsluitend tijdens werkdagen en tijdens kantooruren verwerkt.
  4. 3.4. Logic Supply kan via een online tracking systeem aan een klant de mogelijkheid geven de status van de bestelling te volgen. Indien de klant een bestelling niet heeft ontvangen binnen veertien (14) dagen nadat het volgens het tracking systeem is verzonden, dient hij daarvan onverwijld melding te doen aan Logic Supply.
  5. 3.5. Een klant kan aan Logic Supply verzoeken een offerte op maat uit te brengen voor speciale producten en/of systemen en/of volume bestellingen voor producten en/of systemen en/of diensten. Indien Logic Supply in een offerte een prijsopgave verstrekt, is deze exclusief verzendkosten en exclusief BTW. Een prijsopgave geldt voor de periode als in de offerte vermeld en als dit ontbreekt, voor een periode van veertien (14) dagen na verzending van de offerte.
   
 4. 4. Veranderen / annuleren order

  1. 4.1. Indien Logic Supply overeenkomstig artikel 3.5 een offerte op maat heeft uitgebracht, welke offerte door de klant is geaccepteerd, dan kan de klant betreffende bestelling niet annuleren.
   
 5. 5. Prijzen

  1. 5.1. De prijzen voor de producten, systemen en diensten staan vermeld op een Logic Supply website. De prijzen zijn zowel inclusief als exclusief BTW vermeld en zijn exclusief andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen en exclusief verzendkosten. Indien voor bepaalde producten of systemen een minimum aantal geldt voor afname, is dit vermeld op een Logic Supply website. Aan zakelijke klanten buiten Nederland, maar in de Europese Unie wordt in beginsel 0% BTW in rekening gebracht, indien de zakelijke klant direct bij het plaatsen van de bestelling het correcte BTW nummer heeft vermeld. Indien een zakelijke klant dit heeft verzuimd, brengt Logic Supply BTW in rekening. Indien betreffende zakelijke klant later alsnog het BTW nummer aan Logic Supply verstrekt of een foutief verstrekt BTW nummer corrigeert, heeft betreffende zakelijke klant jegens Logic Supply geen aanspraak op terugbetaling van reeds aan Logic Supply voldane BTW.
  2. 5.2. Indien op een Logic Supply website prijzen of informatie hebben gestaan, waarvan de klant in redelijkheid had kunnen en moeten begrijpen dat deze kennelijk onjuist zijn, dan is Logic Supply te allen tijde gerechtigd de bestelling te weigeren of te annuleren, zelfs indien de orderbevestiging genoemd in artikel 3.1 reeds is verzonden. De visie van Logic Supply is doorslaggevend bij de vaststelling of sprake is geweest van kennelijk onjuiste prijzen of informatie. Eventuele reeds voldane bedragen worden alsdan door Logic Supply gerestitueerd. Indien Logic Supply reeds producten en/of systemen heeft geleverd aan de klant, waarvan Logic Supply binnen acht (8) dagen na ontvangst door de klant vaststelt dat levering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste prijzen of informatie, is de klant verplicht op verzoek van Logic Supply alsnog het resterende nog niet voldane bedrag binnen vijf (5) werkdagen aan Logic Supply te voldoen, dan wel de ontvangen producten en/of systemen aan Logic Supply te retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van Logic Supply zullen zijn.
   
 6. 6. Betaling

  1. 6.1. Klanten dienen bestelde producten, systemen en/of diensten bij vooruitbetaling te voldoen, tenzij Logic Supply en de klant anders zijn overeengekomen. Logic Supply accepteert de volgende betaalwijzen: iDEAL (Nederland), Bancontact (België), SOFORT Banking, Visa, MasterCard, Maestro, PayPal en bankoverschrijving. Logic Supply kan er in specifieke situaties voor kiezen internationale Credit Cards, contant geld, cheques, inkooporders en betalen op rekening te accepteren. De klant gaat ermee akkoord de toepasselijke belastingen te betalen.
  2. 6.2. Het is de klant nimmer toegestaan verrekening toe te passen en/of betaling op te schorten.
  3. 6.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege, dus zonder schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim en geldt de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW. De administratie van Logic Supply is doorslaggevend voor de vaststelling of betaling door de klant daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
  4. 6.4. Indien de klant het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Logic Supply gerechtelijke of andere incassomaatregelen treffen. In dat geval is de klant gehouden aan Logic Supply de daaraan verbonden kosten te vergoeden.
   
 7. 7. Verzending, levering en eigendomsvoorbehoud

  1. 7.1. De kosten van verzending zijn voor rekening van de klant en worden nimmer gerestitueerd, tenzij anderszins is overeengekomen.
  2. 7.2. Leveringstermijnen zijn indicatief, niet gegarandeerd en niet bindend.
  3. 7.3. Het risico van beschadiging en verlies van de producten en/of systemen gaat over op de klant op het moment dat Logic Supply de producten en/of diensten feitelijk in handen heeft gesteld van de vervoerder. De eigendom van producten en/of systemen gaat tevens over op de klant op het in voorgaande zin vermelde moment, tenzij de producten en/of systemen niet bij vooruitbetaling zijn voldaan, in welk geval de eigendom van de betreffende verzonden producten en/of systemen pas zal overgaan op het moment dat Logic Supply de betaling hiervoor ontvangt.
   
 8. 8. Backorder beleid

  1. 8.1. Producten en/of systemen die tijdelijk niet op voorraad zijn, kunnen wel worden besteld. De beschikbaarheid en de leveringstermijn van producten en/of systemen die niet op voorraad zijn, is afhankelijk van de toeleverancier(s). Logic Supply splitst geplaatste bestellingen niet vanwege het tijdelijk niet op voorraad zijn van producten en/of systemen, tenzij de klant hierom verzoekt, in welk geval de verzendkosten van iedere deellevering in beginsel voor rekening van de klant zijn.
  2. 8.2. Indien Logic Supply oordeelt dat de leveringstermijn voor een product en/of systeem dat niet op voorraad is redelijkerwijs te lang is, kan Logic Supply besluiten de bestelling te annuleren zonder vergoeding van kosten of schade aan de klant. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden alsdan gerestitueerd.
   
 9. 9. Onderzoek, inspectie en reclame

  1. 9.1. De klant dient te allen tijde zelfstandig te onderzoeken of en in hoeverre door hem bestelde producten en/of systemen geschikt zijn voor de door hem beoogde doeleinden. Deze onderzoeksplicht betreft in ieder geval maar is niet beperkt tot de functionele en technische toepassing van de producten en systemen, alsmede eisen op het gebied van veiligheid.
  2. 9.2. Indien bij aflevering een product en/of systeem is beschadigd, niet werkt, onvolledig is, dan wel een ander product en/of systeem is dan hetgeen is besteld, dan wel volgens de klant anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan binnen veertien (14) dagen na ontvangst melding te doen aan Logic Supply, op straffe van verval van de garantie als beschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Voor het retourneren van producten en/of systemen geldt de RMA procedure als vermeld in artikel 10.1.
   
 10. 10. Retouren

  1. 10.1. Producten kunnen onder de voorwaarden als bepaald in dit artikel 10 worden geretourneerd. Een product dient compleet met alle accessoires en andere bijbehorende zaken in de originele en onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd. Voor iedere retourzending geldt dat ongeacht de reden voor retour, een RMA (return merchandise authorization) nummer dient te worden aangevraagd via een Logic Supply website of de helpdesk. Retourzendingen zonder RMA nummer worden geweigerd en teruggezonden naar de afzender. RMA nummers zijn 14 (veertien) dagen na uitgifte geldig.
  2. 10.2. De klant kan een product gedurende veertien (14) dagen na ontvangst retourneren. Tijdens deze termijn dient de klant zorgvuldig met het product en de bijbehorende zaken en de verpakking om te gaan.
  3. 10.3. De klant draagt de verzend- en verzekeringskosten van een retourzending, tenzij Logic Supply een fout heeft gemaakt bij de verzending. Reeds door de klant voor geretourneerde producten voldane bedragen, worden uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending door Logic Supply gerestitueerd.
  4. 10.4. Het retourrecht van de klant geldt niet voor (i) systemen, (ii) producten geleverd op basis van volume bestellingen en (iii) producten die zijn geleverd op basis van een offerte op maat als bepaald in artikel 3.5, (iv) producten die op speciaal verzoek van de klant door Logic Supply bij derden zijn besteld en die niet tot het standaard assortiment van Logic Supply behoren.
  5. 10.5. De volgende producten kunnen nooit worden geretourneerd:
   i. Producten die door de klant zijn gedemonteerd, beschadigd of veranderd;
   ii. Producten die onbruikbaar zijn geraakt door gebruikersfouten en/of virussen;
   iii. Producten waarvan het garantielabel of -etiket is verwijderd of aangepast;
   iv. Producten zonder de originele verpakking en/of bijbehorende zaken zoals handleidingen, schijven, kabels et cetera;
   v. Software, inclusief op systemen geïnstalleerde software.
   
 11. 11. Garantie en reparatie

  1. 11.1. Terzake eventuele materiaal- en fabricagefouten in producten en systemen geldt een garantie van twee (2) jaar, ingaande op de datum van verzending van een product en/of systeem, tenzij op een Logic Supply website voor bepaalde producten en/of systemen een andere garantietermijn van toepassing is verklaard of in de orderbevestiging een afwijkende garantieperiode is overeengekomen. Deze garantieverplichting houdt uitsluitend in dat Logic Supply te harer keuze (i) zich er naar beste vermogen voor inspant eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten en systemen, alsmede in onderdelen die door Logic Supply in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen, dan wel (ii) de producten en/of systemen kosteloos vervangt door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke producten en systemen, dan wel (iii) de voor de producten en systemen betaalde bedragen aan de klant restitueert. Om aanspraak te maken op deze garantie dient de klant binnen twee (2) jaar na verzending melding te hebben gedaan bij Logic Supply en dient de klant de betreffende producten en/of systemen aan Logic Supply te retourneren. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Voor het retourneren van producten en/of systemen geldt de RMA procedure als vermeld in artikel 10.1. Voor software en aanbiedingen, geldt geen garantie.
  2. 11.2. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Logic Supply. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de producten of systemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals val- en stootschade en brand- of waterschade, of indien de klant zonder toestemming van Logic Supply wijzigingen in de producten en/of systemen en/of onderdelen die door Logic Supply in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Logic Supply zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Voorts geldt geen garantie voor systemen die de klant zelf heeft gebouwd met gebruikmaking van bij Logic Supply bestelde producten. In die gevallen geldt de garantie uitsluitend voor de afzonderlijke producten, mits deze producten niet beschadigd of onbruikbaar zijn geraakt door onkundige assemblage of gebruik door de klant of een door klant ingeschakelde derde.
  3. 11.3. Ieder ander of verdergaand beroep van de klant op non-conformiteit van de geleverde producten en systemen dan het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 van deze algemene voorwaarden, daaronder mede begrepen een beroep op vergoeding van schade van de klant, is uitdrukkelijke uitgesloten. De klant mag zich in ieder geval niet beroepen op de non-conformiteit van de geleverde producten en systemen indien en voor zover de wet hem dat beroep ontzegt.
  4. 11.4. Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Logic Supply in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven. De klant draagt in dit geval de verzend- en verzekeringskosten van een retourzending. Dit geldt eveneens indien Logic Supply geen materiaal- en/of fabricage fouten in de geretourneerde producten en/of diensten heeft aangetroffen.
   
 12. 12. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

  1. 12.1. Logic Supply en/of derden die zij betrekt bij de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, daaronder mede begrepen medewerkers en directieleden van Logic Supply, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de overeenkomst, of uit enige andere hoofde, welke de klant of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
  2. 12.2. Onverminderd het voorgaande is Logic Supply in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
   i. schade wegens niet-, of niet tijdige levering;
   ii. schade als gevolg van gegevens, het ontbreken van gegevens of onjuistheid van gegevens op een Logic Supply website, in offertes of andere door Logic Supply verstrekte informatie;
   iii. gevolgschade;
   iv. gederfde winst en/of gemiste besparingen;
   v. verminderde goodwill;
   vi. schade door bedrijfsstagnatie;
   vii. schade door geleverde software;
   viii. schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant;
   ix. schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Logic Supply voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan Logic Supply voorgeschreven toeleveranciers;
   x. verlies en/of beschadiging van de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Logic Supply bevinden;
   xi. schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, documenten of andere data.
  3. 12.3. Indien Logic Supply in enig geval, ondanks het elders in dit artikel en deze algemene voorwaarden bepaalde, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Logic Supply slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en uitgekeerd, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  4. 12.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Logic Supply nimmer aansprakelijk voor meer dan het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en betaalde prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Logic Supply voor schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 15.000 (vijftienduizend Euro) per kalenderjaar.
  5. 12.5. De klant draagt zelf verantwoordelijkheid voor het in bezit hebben, het gebruik of de verkoop van de door hem bestelde producten, systemen en diensten, al dan niet in samenhang met producten, systemen en diensten die niet door Logic Supply zijn geleverd. De klant vrijwaart Logic Supply voor aanspraken van derden terzake vergoeding van schade en kosten in verband met door Logic Supply geleverde producten, systemen en diensten.
   
 13. 13. Niet-toerekenbare tekortkomingen

  1. 13.1. Logic Supply is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).
  2. 13.2. Onder overmacht van Logic Supply wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorts wordt onder overmacht in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Logic Supply geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Logic Supply niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Vertraging bij of wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) door toeleveranciers van Logic Supply, zoals het uitblijven en -te- laat leveren, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers en/of fabrikanten van Logic Supply alsmede van hulppersonen, ziekte, ongeval of overlijden van directieleden of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden eveneens uitdrukkelijk als overmacht.
  3. 13.3. Logic Supply heeft in geval van overmacht het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Logic Supply gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Logic Supply behoudt het recht op betaling van reeds geleverde producten en systemen en van reeds verleende diensten en de gemaakte kosten.
   
 14. 14. Ontbinding

  1. 14.1. Indien:
   i. de klant zijn verplichtingen jegens Logic Supply niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   ii. het faillissement van de klant is/wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement is verklaard,
   iii. de klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt,
   iv. op de activa van de klant of een deel daarvan beslag wordt gelegd, dan wel de klant tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat,
   v. de klant overlijdt, onder curatele wordt gesteld of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest,
   is de klant van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Logic Supply te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  2. 14.2. In de gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Logic Supply het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  3. 14.3. Logic Supply is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de klant te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
  4. 14.4. In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Logic Supply schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
  5. 14.5. De klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  6. 14.6. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan de klant geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Logic Supply verrichte prestaties, en heeft Logic Supply onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
   
 15. 15. Logic Supply websites en links naar andere website

  1. 15.1. De informatie op een Logic Supply website is zorgvuldig samengesteld, maar Logic Supply kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Logic Supply is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op een Logic Supply website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
  2. 15.2. Logic Supply is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van een Logic Supply website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Logic Supply is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met een Logic Supply website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
  3. 15.3. Een Logic Supply website bevat links naar externe internetpagina's. Logic Supply is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op een Logic Supply website een link is opgenomen of voor het gebruik van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar een Logic Supply website.
   
 16. 16. Intellectuele eigendomsrechten

  1. 16.1. Intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht en het databankenrecht, terzake de content van een Logic Supply website en de look and feel van een Logic Supply website berusten uitsluitend bij Logic Supply en/of haar licentiegevers.
  2. 16.2. De content van een Logic Supply website is uitsluitend bedoeld om klanten te informeren over producten, systemen en diensten van Logic Supply en klanten de mogelijkheid te bieden deze producten, systemen en diensten te kopen. Het is de klant daarbij niet toegestaan (i) enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, (ii) de content van een Logic Supply website te wijzigen, en/of (iii) dermate grote hoeveelheden van de content van een Logic Supply website te downloaden naar een database server of andere computer om deze onderdelen van de website content te gebruiken in plaats van de actuele content van een Logic Supply website.
  3. 16.3. Het kopiëren, reproduceren, uploaden, downloaden, op andere sites posten, weergeven in andere frames of het gebruiken van de content van een Logic Supply website of onderdelen daarvan voor andere dan de doeleinden genoemd in artikel 16.2 is niet toegelaten.
   
 17. 17. Privacy

  1. 17.1. Logic Supply verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Op een Logic Supply website staat het privacyreglement dat Logic Supply hanteert.
   
 18. 18. Klachtenregeling

  1. 18.1. Indien een klant een klacht heeft, kan hij zijn klacht per e-mail of per post richten tot Logic Supply. De contactgegevens van Logic Supply staan vermeld op een Logic Supply website. Logic Supply zal na ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk met de klant contact opnemen.
   
 19. 19. Overig

  1. 19.1. Logic Supply richt zich primair op zakelijke klanten. Personen niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf -consumenten- zijn echter welkom en kunnen producten, systemen en diensten bestellen via een Logic Supply website. Een consument kan te allen tijde een beroep doen op dwingendrechtelijke bepalingen van consumentenrecht.
  2. 19.2. Mondelinge afspraken gelden slechts dan als deze per e-mail of schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door een klant geaccepteerde offerte
  3. 19.3. Indien Logic Supply niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Logic Supply in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
  4. 19.4. Voor vertalingen van deze Algemene Voorwaarden geldt dat bij de uitleg daarvan de Nederlandse versie doorslaggevend is.
  5. 19.5. Indien één of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Logic Supply en klant onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van betreffende overeenkomst tussen partijen onverminderd van kracht.
  6. 19.6. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van de overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
   
 20. 20. Bevoegde rechter/toepasselijk recht

  1. 20.1. Op deze algemene voorwaarden, en op alle overeenkomsten, bestellingen, offertes, leveringen, een Logic Supply website en iedere andere mogelijke rechtsrelatie met een klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. 20.2. Alle geschillen tussen Logic Supply en de klant worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.